ПРЕГЛЕД НА BROADBAND ИНТЕРНЕТ ТАРИФНИ МОДЕЛИ
Оператор:
select
Назив на тарифен модел/пакет:
Подрачје:
select
* Р.Македонија значи достапност во целата држава!
Месечна претплата:
select
Вклучен месечен сообраќај:
select
  * вкупно Downlod и Upload месечно!
Download брзина:
select
Прикажи резултати подредени по:
select
во
select
редослед